MİSYON VE VİZYON

MİSYON
Üniversitemiz ve bağlı birimlerin eylem ve işlemlerini hukuka ve mer’i mevzuat hükümlerine uygun yürütebilmelerini teminen ihtiyaç duyulduğu bildirildiği takdirde hukuki görüş sunmak ve tasarruflarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak icrasında yardımcı olmak, Üniversitemiz tüzel kişiliğinin taraf olduğu anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarda adli ve idari mercilerde Üniversitemizin hak ve menfaatlerini savunmaktır.

VİZYON
Daha aktif ve etkili hukuki görüş sunma hizmeti ile İdaremiz işlemlerinin mevzuatın çizdiği sınırlar içerisinde, hukukun genel ilkelerine ve adalete uygun olarak tesis edilmesini sağlamak suretiyle dava ve ihtilâf konusu olacak hususları asgariye indirmek ve taraf olunan uyuşmazlıkların Üniversitemiz lehine çözümlenmesi adına gerekli hukuksal hizmetleri en doğru ve hızlı şekilde sunmaktır.
Bu içerik 07.09.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 178 kez okundu.